Şubat 2024 Vergi Takvimi

Şubat 2024 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/02/2024 09/02/2024 16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

Ara Dinlenmesini İşçinin İşyeri İçinde Ya da Dışında Geçirmesi

ÖZET: İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. İşyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz.

SGK 2024 Yılı İlanen Tebliğ Tutarları

6183 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

27 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32442 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 28/12/2… 

 

2024 Çek Defterlerinin Baskı Şekli Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Mevzuatın Adı: Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De D…

 

2024 Harcırah Tutarları

2024 Harcırah Tutarları 01 Ocak-30 Haziran 2024 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları 18 Ocak 2024 tar…

 

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Mevzuatın Adı: Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ocak 2..

 

2024 Yılı Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2024 Yılı Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET 2023 yılı aktif toplamı 133,187,700 TL veya net satışlar toplamı 295,970,000 TL’yi aşan mükelleflerin 20…

 

2024 Yılı Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesi

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KONU: Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesi Bilind…

 

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar 29 Haziran 1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No…