2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2020 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 13.258.000 TL ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2021 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar İÇİNDEKİLER 2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞK…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423)

2021 Yılı 4447 Sayılı Kanun Geçici 24, Geçici 27, Geçici 28 13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31363 Karar Sayısı: 3423 4447 sayılı İşsizlik Sigo…

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)

2872 Sayılı Çevre Kanunu İdari Para Cezaları (2021/2) 13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31363 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 9/8/1983 tarihl… 

 

Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması

Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil ÖZET:…

 

e-Defter Berat Yükleme Süreleri – Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

e-Defter Berat Yükleme Süreleri Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE Dönem E-Defter Berat Yükleme Süresi O…

 

SGK Genel Yazı – 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sa…

 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-E.9167 Tarih: 09.01.2021 Konu : Mahalli İdare S… 

 

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin…

 

TÜRMOB – Meslek Etiği

TÜRMOB – Meslek Etiği Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik ilke ve kuralların geliştirilmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşların çalış…